MAS „Přiďte pobejt!“ – Dotace na výstavbu a rekonstrukci chodníků

Podporované aktivity

● Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
● Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,

● Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
● Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).


Výše podpory: 

  • Maximálně do výše 95 % celkových uznatelných nákladů akce.

 Oprávnění žadatelé:

→ kraje,
→ obce,
→ dobrovolné svazky obcí,
→ organizace zřizované nebo zakládané kraji,
→ organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
→ organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
→ provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční
dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)

 


Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 31.10.2019