MAS Přemyslovské střední Čechy – Dotace na výstavbu a rekonstrukci základních a mateřských škol

Podporované aktivity

Aktivita Infrastruktura základních škol
– stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
– rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
– nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
– pořízení vybavení budov a učeben
– pořízení kompenzačních pomůcek
– zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
– klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
– budování bezbariérovosti škol;
– ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání..

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
– stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
– rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
– nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
– pořízení vybavení budov a učeben
– pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
– mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),
– dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,
– služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
– spolků zajišťujících předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
– rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
– nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
– pořízení vybavení budov a učeben
– pořízení kompenzačních pomůcek


Výše podpory: 

  • Maximálně do výše 95 % celkových uznatelných nákladů akce.

 Oprávnění žadatelé:

Aktivita Infrastruktura základních škol
– školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
– obce
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
– školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
– obce
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
– školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání
– obce
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

 


Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 24.10.2019