MAS Brdy – Dotace na výstavbu a rekonstrukci chodníků

Podporované aktivity

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pěší. Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

Výše podpory: 

  • Maximálně do výše 95 % celkových uznatelných nákladů akce.

 Oprávnění žadatelé:

  • Obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi

 


Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 4.10.2019