MAS Bohdanečsko – Dotace na výstavbu a rekonstrukci chodníků

Podporované aktivity

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.
  • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovatelná na silnici nebo místní komunikaci, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

Výše podpory: 

  • Maximálně do výše 95 % celkových uznatelných nákladů akce.

 Oprávnění žadatelé:

  • Obce
  • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Organizace zřizované nebo zakládané DSO

 


Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 20.11.2019