program otevřen

MPSV: rozvoj sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu s názvem Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb, která má za cíl podpořit kapacity ambulantních, terénních i pobytových sociálních služeb.

Výše podpory
až 100 %
Maximální výše
až 80 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.11.2022
Celková alokace
2 800 000 000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu s názvem Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb, která má za cíl podpořit kapacity ambulantních, terénních i pobytových sociálních služeb.

Cíl výzvy

Dlouhodobým problémem materiálně technické základny sociálních služeb v ČR je nedostatečná kapacita. Nepokrývá současnou poptávku po terénních, ambulantních a pobytových sociálních službách, a to i v oblasti dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Tyto nedostatečné kapacity a jejich postupné navyšování také nereagují na výzvy spojené se stárnutím obyvatel. Podle MPSV je také nutné neustále podporovat proces transformace a deinstitucionalizace těch sociálních služeb, které jsou obecně považovány za ústavní zařízení, a zvyšovat kapacity komunitních sociálních služeb podporujících nezávislý život seniorů či osob se zdravotním postižením (v domácím prostředí nebo v prostředí pobytové sociální služby).

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří tyto subjekty:

 • kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy, dobrovolný svazek obcí a jimi zřizované organizace,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje),
 • další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec/kraj a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl,
 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby (pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí), nadace a nadační fondy.

Zakladatelem výše uvedených nestátních neziskových organizací (tj. spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu, nadace a nadačního fondu) nesmí být podnikatelský subjekt.
Žadatel (a jím zřízená organizace) musí být oprávněn k poskytování sociálních služeb, a to nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejpozději v tomto termínu také musí být součástí sítě sociálních služeb.

Podporované aktivity a projekty

Prostředky je možné použít na:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavbu, rekonstrukci a úpravy objektu či zázemí pro poskytování sociální služby.

Podpořeny budou projekty zaměřené na infrastrukturu pouze těchto služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Osobní asistence – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Pečovatelská služba – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy;
 • Centra denních služeb – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak platí pouze na území hl. m. Prahy;
 • Týdenní stacionáře;
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
 • Domovy pro seniory;
 • Domovy se zvláštním režimem;
 • Chráněné bydlení.

Příjem žádostí

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 20. 5. 2022.

Výzva je kolová a zahrnuje celkem 3 kola uzavírky příjmu žádosti o podporu:

 • 31. 7. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti

 • 30. 9. 2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádosti

 • 30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádosti

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 8. 2025.

Forma a výše podpory

Podpora je poskytována formou 100% dotace a bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu (předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z prostředků příjemce).

Minimální výše podpory je 10 milionů Kč, maximální potom 80 milionů Kč (bez DPH).

Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje se dělí na hlavní (týkají se výstavby či rekonstrukce infrastruktury a musí je obsahovat každý projekt) a vedlejší (jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích a nesmí v úhrnu přesáhnout 10 % výše hlavních způsobilých výdajů, pokud není výslovně uvedeno jinak).

Hlavními způsobilými výdaji jsou:

 • výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí (včetně vývařoven);
 • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb;
 • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.;
 • administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby;
 • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky);
 • výdaje vázané na energetické úspory:
  • stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací fotovoltaických systémů,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn nebo fototermické solární systémy;
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy;
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem);
 • nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit poskytování sociálních služeb;
 • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb, včetně pozemku, jehož je součástí, a která bude v rámci projektu zrekonstruována tak, aby dosáhla parametrů daných relevantními kritérii přijatelnosti;
 • nákup stavby určené k odstranění; nákup stavby určené k odstranění nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází demolici jako předpokladu nové stavby a výstavbě stavby, která je hlavním
  způsobilým výdajem projektu;
 • demolice jako předpoklad nové stavby; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu.

Vedlejšími způsobilými výdaji jsou zejména:

 • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.;
 • kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby;
 • zdravotnické prostředky pro sociální služby dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., které jsou klientům poskytovány prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání;
 • pořízení asistenčních a asistivních technologií;
 • systémy protipožární ochrany;
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu;
 • projektová dokumentace;
 • související výdaje;
 • zabezpečení výstavby (pořízení služeb);
 • povinná publicita;
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Co říkají naši klienti

„Jsem maximálně spokojený. Spolupráce předčila mé očekávání – už jen to, že se dotaci podařilo získat. Jsem rád, že vás mám.“
Tak se k naší práci vyjádřil pan Jiří Dušek (Domovy seniorů BeneVita). Podívejte se na podrobnosti projektu.

Co dál

V této oblasti se vyznáme a jednoduše víme, co funguje.

Pro kvalitnější proces a časové úspory jsme připraveni dotaci zajistit i projektově (projektová dokumentace je způsobilým výdajem).

Neváhejte se ozvat, rádi s vámi v rámci bezplatné konzultace probereme potřebné detaily. Jsme tu, abychom využili to nejlepší z našich zkušeností a provedli vás odborně a spolehlivě celým dotačním procesem.

kontaktní formulář

informační linka: +420 605 283 808