Administrace veřejných zakázek

Výběr dodavatele je jednou z nejdůležitějších fází projektu a je spojen s řadou rizik.

Tím, že pověříte specializovanou firmu organizací zadávané veřejné zakázky, vyhnete se řadě rizik a máte zajištěn hladký průběh zadávacího řízení, dále získáte kompletní archivní dokumentaci včetně povinných a doporučených dokumentů, jenž jsou předmětem kontroly státních orgánů při dohledu nad čerpáním veřejných prostředků.

Vybereme pro Vás správnou metodu a formu výběrového řízení, vypracujeme za Vás veškerou potřebnou dokumentaci dle příslušných právních předpisů a pravidel konkrétních operačních programů.

Postaráme se o dohled nad jednotlivými procesy od vyhlášení výběrového řízení, až po podpis smlouvy s vítězným uchazečem.

Zajistíme dodržení veškerých podmínek, které určuje zákon i daný operační program.

Administrujeme všechny druhy zadávacích řízení:
 • veřejné zakázky malého rozsahu
 • podlimitní řízení (zjednodušené, otevřené, užší)
 • nadlimitní řízení (otevřené, užší)
 • jednací řízení s uveřejněním (podlimitní, nadlimitní)
 • jednací řízení bez uveřejnění (s jedním nebo více uchazeči)
 • soutěžní dialog
 • Činnosti spojené s přípravou zadávacích podmínek:

 

 1. úvodní jednání s klientem, zajištění všech potřebných podkladů k jejich dalšímu zpracování
 2. zpracování návrhu zadávacích podmínek
 3.  zpracování návrhu kvalifikačních kritérií
 4. zpracování návrhu dílčích hodnotících kritérií včetně návrhu způsobu hodnocení nabídek
 5. konzultace se zadavatelem ohledně připravených zadávacích podmínek
 6. finální sestavení zadávacích podmínek, kompletace a rozmnožení zadávacích podmínek v potřebném počtu
 7. sestavení formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení kvalifikačních kritérií, dílčích hodnotících kritérií atd.
 • Činnosti spojené se zahájením zadávacího řízení a průběhem lhůty pro podání nabídek:
 1. zpracování Oznámení o zakázce a zajištění jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
 2. předávání zadávacích podmínek potenciálním účastníkům zadávacího řízení
 3. po odsouhlasení zástupcem zadavatele doručení odpovědí na případné dotazy k zadávacím podmínkám
 4. zajištění doručení odpovědí na dotazy k zadávacím podmínkám
 5. organizační zabezpečení přijímání obálek s nabídkami
 6. zpracování potvrzení o přijetí nabídek
 7. zpracování seznamu doručených a přijatých nabídek
 8. příprava formulářů pro jmenování hodnotící komise – komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému jmenování hodnotící komise
 9. vypracování a zajištění jmenovacích dekretů, pozvánek na jednání a čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů hodnotící komise
 • Činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou jsou dle účastníci svými nabídkami vázáni:
 1. Kompletní organizační zajištění zasedání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
 2. vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky
 3. zajištění oznámení o vyloučení účastníků, jejichž nabídky komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení, zpracování podkladů pro oznámení zadavatele o jejich vyloučení
 4. zabezpečení příslušných materiálů a formulářů pro hodnotící komisi
 5. organizační zajištění všech dalších potřebných a nutných jednání hodnotící komise včetně zpracování protokolů o jednání hodnotící komise
 • Činnosti spojené s ukončení zadávacího řízení:
 1. vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky, případně o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení;
 2. zpracování oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jednotlivým účastníkům zadávacího řízení, zajištění doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky účastníkům zadávacího řízení, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni;
 3. v případě zrušení zadávacího řízení zpracování oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení, zajištění doručení oznámení o zrušení zadávacího řízení účastníkům zadávacího řízení;
 4. zpracování formuláře Oznámení o zadání zakázky a zajištění jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
 5. zpracování formuláře Zrušení zadávacího řízení a zajištění jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v případě zrušení zadávacího řízení
 6. spolupráce a poskytnutí podkladů pro uzavření smlouvy s vítězným účastníkem
 7. zpracování a odeslání oznámení o uzavření smlouvy
 8. celková sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení zadavateli, která obsahuje všechny povinné i doporučené dokumenty