Specialista na zadávání veřejných zakázek
Zavolejte nám na tel. čísle: +420 734 896 885
Vybereme pro Vás správnou metodu a formu výběrového řízení, vypracujeme za Vás veškerou potřebnou dokumentaci dle příslušných právních předpisů a pravidel konkrétních operačních programů.

Postaráme se o dohled nad jednotlivými procesy od vyhlášení výběrového řízení, až po podpis smlouvy s vítězným uchazečem.

Zajistíme dodržení veškerých podmínek, které určuje zákon i daný operační program.
Administrujeme všechny druhy zadávacích řízení:

  •  veřejné zakázky malého rozsahu

  • podlimitní řízení (zjednodušené, otevřené, užší)

  • nadlimitní řízení (otevřené, užší)

  • jednací řízení s uveřejněním (podlimitní, nadlimitní)

  • jednací řízení bez uveřejnění (s jedním nebo více uchazeči)

  • soutěžní dialog

Nabízené služby:
Činnosti spojené s přípravou zadávacích podmínek:

• úvodní jednání s klientem, zajištění všech potřebných podkladů k jejich dalšímu zpracování
• zpracování návrhu zadávacích podmínek
• zpracování návrhu kvalifikačních kritérií
• zpracování návrhu dílčích hodnotících kritérií včetně návrhu způsobu hodnocení nabídek
• konzultace se zadavatelem ohledně připravených zadávacích podmínek
• finální sestavení zadávacích podmínek, kompletace a rozmnožení zadávacích podmínek v potřebném počtu
• sestavení formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení kvalifikačních kritérií, dílčích hodnotících kritérií atd.
Činnosti spojené se zahájením zadávacího řízení a průběhem lhůty pro podání nabídek:

• zpracování Oznámení o zakázce a zajištění jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
• předávání zadávacích podmínek potenciálním účastníkům zadávacího řízení
• po odsouhlasení zástupcem zadavatele doručení odpovědí na případné dotazy k zadávacím podmínkám
• zajištění doručení odpovědí na dotazy k zadávacím podmínkám
• organizační zabezpečení přijímání obálek s nabídkami
• zpracování potvrzení o přijetí nabídek
• zpracování seznamu doručených a přijatých nabídek
• příprava formulářů pro jmenování hodnotící komise - komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému jmenování hodnotící komise
• vypracování a zajištění jmenovacích dekretů, pozvánek na jednání a čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů hodnotící komise
Činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou jsou dle účastníci svými nabídkami vázáni:

• Kompletní organizační zajištění zasedání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
• vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky
• zajištění oznámení o vyloučení účastníků, jejichž nabídky komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení, zpracování podkladů pro oznámení zadavatele o jejich vyloučení
• zabezpečení příslušných materiálů a formulářů pro hodnotící komisi
• organizační zajištění všech dalších potřebných a nutných jednání hodnotící komise včetně zpracování protokolů o jednání hodnotící komise
Činnosti spojené s ukončení zadávacího řízení:

• vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky, případně o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení;
• zpracování oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jednotlivým účastníkům zadávacího řízení, zajištění doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky účastníkům zadávacího řízení, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni;
• v případě zrušení zadávacího řízení zpracování oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení, zajištění doručení oznámení o zrušení zadávacího řízení účastníkům zadávacího řízení;
• zpracování formuláře Oznámení o zadání zakázky a zajištění jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
• zpracování formuláře Zrušení zadávacího řízení a zajištění jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v případě zrušení zadávacího řízení
• spolupráce a poskytnutí podkladů pro uzavření smlouvy s vítězným účastníkem
• zpracování a odeslání oznámení o uzavření smlouvy
• celková sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení zadavateli, která obsahuje všechny povinné i doporučené dokumenty